Wat te doen bij een voetbalongeval?

 

Als je aangesloten bent bij KFC Herselt, ben je verzekerd via je aansluiting bij de voetbalbond.  Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst, volg je het best onderstaand stappenplan.

 

Een voetbalongeval op training of wedstrijd moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de verzekeringsmaatschappij van de voetbalbond om een (gedeeltelijke) terugbetaling van de onkosten te bekomen.  Dit gebeurt via een daartoe bedoeld aangifteformulier.

Download hier je aangifteformulier

Ongevalsaangifte
PDF – 328,7 KB 231 downloads

Aangifte van een ongeval

Alle aangesloten leden zijn via het Federaal Solidariteitsfonds (verder als FSF aangeduid) van de KBVB verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen. Hieronder een overzicht van de procedure.

Stap 1: Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval

Zorg ervoor dat je het formulier “Aangifte van ongeval“ hebt voor je naar de dokter gaat.

Je trainer/afgevaardigde kan je dit formulier bezorgen of je kan het formulier hier downloaden.

Informeer goed of een aangifte bij het FSF nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld.

Stap 2: Formulier laten invullen door de dokter

De rubriek “Medisch getuigschrift“ op de rugzijde van het formulier dient door een dokter te worden ingevuld. Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen zoals kinesist.

Belangrijke opmerking i.v.m. kinesist behandelingen:

Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelende dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. Het FSF zal enkel overgaan tot terugbetaling van door hen goedgekeurde aanvragen. (een minimum van 15 dagen sportinactiviteit is eveneens noodzakelijk) Indien na een eerste reeks behandelingen nog een tweede reeks nodig is, moet deze weerom voorgeschreven worden door de behandelende dokter. Deze nieuwe reeks behandelingen moet dan ook opnieuw goedgekeurd worden door het FSF, zo niet zullen deze behandelingen niet terugbetaald worden.

Zie ook onderaan bij ‘nog enkele belangrijke punten’.

Stap 3: Bezorg het formulier aan de gerechtigde correspondent van de club

Bezorg het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent (Manuela Van Kerckhoven / e-mail: manuela.vankerckhoven@telenet.be). Dit formulier dient binnen de 21 kalenderdagen in het bezit te zijn van het FSF zo niet zal het dossier niet aanvaard worden.

Geef de gerechtigde correspondent op een apart briefje eveneens de volgende gegevens:

• je beroep 

• naam + adres van je werkgever 

• klever van je ziekenfonds 

• bankrekeningnummer waarop de eventueel verschuldigde tegemoetkoming kan gestort worden. 

• duidelijke omschrijving van de omstandigheden van het ongeval (datum, uur, plaats, welke wedstrijd/training en hoe het is gebeurd) 

• omschrijving van de opgelopen kwetsuur.

Stap 4: Het attest van genezing

Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van genezing”. Na volledig herstel laat je dit invullen door je dokter.

Bij dit attest voeg je ofwel alle originele terugbetalingoverzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen.

Bezorg al deze papieren aan de gerechtigde correspondent. Hij zorgt voor de verdere afhandeling.

Zolang dit attest niet is ingediend mag het voetballen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn. Alle tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport. Hou er rekening mee dat je niet verzekerd bent zolang het dossier van een ongevalaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij het FSF is toegekomen. 

Stap 5: De terugbetaling

Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent het formulier “detail van tegemoetkoming van het FSF”. Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB. De gerechtigde correspondent bezorgt een kopie aan de speler en aan de penningmeester. De penningmeester zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler.

 

Nog enkele belangrijke punten:

 

  • Alle aangesloten leden zijn, door een gezamenlijke polis bij de Belgische voetbalbond, verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen.
  • Spelers, jonger dan 18 jaar, zijn bovendien verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolgen van een ongeval op de heen- en terugweg tussen de woning en de plaats van de samenkomst door de club.  Belangrijk om weten is dat schade aan het voertuig nooit vergoed wordt.
  • Alle spelers zijn ook verzekerd voor ongevallen op de parking of in de kleedkamers (enkel lichamelijke schade).
  • De verzekering van de voetbalbond komt NIET tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).
  • Voor de terugbetaling door de K.B.V.B. geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (supplementen voor een éénpersoonskamer of speciaal gips e.d. bijvoorbeeld zijn ten laste van de speler).
  • Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (tape, huur krukken,..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
  • De K.B.V.B. rekent een franchise van 9,05 euro per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling (jaarlijkse index aanpassing). Indien U verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten.
  • De verjaring van een ongeval treedt in 2 jaar na ontvangst van de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een ‘tussentijdse staat van onkosten’ opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar de K.B.V.B. Wanneer het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) een voetbalongeval heeft geregistreerd en je brengt gedurende 2 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geen tussenkomst voorzien.
  • De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, worden vergoed voor 50 % van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van € 125 en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.
  • Nog even dit: de bedragen die de Voetbalbond uitbetaalt komen uit een solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de K.B.V.B. de aangiften strikt na. Daar het hier gaat om een Solidariteitsfonds (is niet gelijk te stellen aan een verzekering) dekken de bedragen die men uitbetaalt vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een hospitalisatieverzekering beschikt aan om bij een vrij ernstig voetbalongeval ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij van uw hospitalisatieverzekering.

 

Voor meer info, check ook de website van RBFA:

https://www.rbfa.be/nl/faqs/faq-verzekeringen