Huishoudelijk Reglement

 

Dit document regelt de algemeen geldende regels van voetbalclub KFC de Vrijheid Herselt en is bindend voor zijn vaste en toegetreden leden en gastgebruikers. De VZW KFC Herselt heeft vaste (werkende) leden, in dit document en daarbuiten gemakshalve het bestuur genoemd en toegetreden niet stemgerechtigde leden, bijvoorbeeld spelers, trainers, ouders, supporters die deelnemen aan de activiteiten die de vzw organiseert. Bij uitbreiding geldt dit reglement ook voor gasten en gastgebruikers van de accommodaties. Dit reglement kadert in het tonen van wederzijds respect en is een aanvulling op de geldende VZW statuten, de reglementeringen van de voetbalbond en de desbetreffende wetgeving.

 1. Ieder lid en supporter dient zich zowel op onze accommodaties als op de accommodatie van andere clubs naar best vermogen goed te gedragen. Onze voetbalbeleving dient te worden ingebed in een sfeer van fair play, sportiviteit, verdraagzaamheid en samenhorigheid, waarbij ondanks de competitieve geaardheid van onze sport elke vorm van discriminatie, pest- of gewelddadig gedrag uitgesloten is. Elk lid, vast of toegetreden, verbindt er zich toe de naam en eer van de club te respecteren en te vrijwaren.
 2. Samen maken we de club. Elk spelend lid (bij de jeugdspeler bij uitbreiding de ouders) verbindt er zich toe zich actief in te zetten in de werking van de club. Zonder vrijwilligers geen voetbal. Exemplarisch en niet beperkt tot volgende opsomming van deze inzet: senior spelers die komen fluiten en tappen tijdens jeugdwedstrijden, ouders die komen tappen bij seniorenwedstrijden, het helpen plaatsen of verwijderen van jeugddoelen, ondersteunen van trainers en afgevaardigden in kleine taken en het helpen bij clubevenementen. Voor personen die zich in deze niet engageren wordt het geldende lidgeld verdubbeld.
 3. Het staat elk meerderjarig toegetreden lid toe om op elk moment zich kandidaat te stellen om toe te treden tot het bestuur. De maandelijkse vergadering van werkende leden (bestuursvergadering) zal deze kandidatuur bij stemming van meerderheid goed of afkeuren en heeft de bevoegdheid om het lidmaatschap van een bestuurslid met meerderheid van stemmen op de bestuursvergadering ook weer in te trekken. Vernoeming van aanwezigheid of ontslag op het goedgekeurde verslag van de voorafgaande bestuursvergadering geldt als bevestiging of opzegging van het lidmaatschap van het bestuur.
 4. De bestuurlijke taakverdeling, het voorzitterschap en de andere functies binnen de club worden bij stemming door het bestuur bepaald en kunnen op elke bestuursvergadering worden gewijzigd bij meerderheid van stemmen en een minimale aanwezigheid van 75% van de bestuursleden.
 5. Spelende leden, de voetballers, hebben de plicht voorafgaand aan het seizoen het door het bestuur bepaalde lidgeld te betalen. Betaling van dit lidgeld bevestigt akkoord met dit huishoudelijk reglement. Het lidgeld bepaalt het recht tot toetreding als spelend lid voor de lengte van een voetbalseizoen en kan niet gedeeltelijk of geheel teruggevorderd worden in gevallen als (exemplarisch, maar niet beperkt tot) langdurige blessure, overmacht, inkorting seizoen, weersbelet of andere belemmerende omstandigheden. Het toetreden tot de accommodaties als supporter of gast bevestigt bij toetreding akkoord met dit huishoudelijk reglement.
 6. Spelende leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. De bestuursvergadering is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken, ze te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 7. De vereniging beschouwt de trainer en afgevaardigde als vertrouwenspersoon voor spelende leden. Zij hebben ten alle tijden het recht op een anoniem gesprek met de vertrouwenspersoon. Indien er zich grensoverschrijdend gedrag (agressie, discriminatie, pesten, seksuele
  intimidatie, ...) voordoet voorziet het bestuur indien wenselijk op vraag een geschikte neutrale vertrouwenspersoon. 
 8. KFC Herselt is verplicht een ledenlijst aan te leggen met persoonsgegevens voor intern gebruik en gebruik in bondsverband. Conform de Privacywet en GDPR wetgeving hebben spelende leden het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te laten wijzigen of het gebruiksrecht te herroepen. Voorbeelden van dit gebruik zijn Spond, Strava en SportsPay of het maken van beeldmateriaal van wedstrijden en trainingen ter verbetering van de voetbalkwaliteit en ter promotie van de club.
 9. Contracten en geangageerde premies die de club aangaat of aangegaan is met toegetreden leden als spelers en trainers kunnen in uitzonderlijke omstandigheden eenzijdig door de club worden onderbroken of verbroken. Voorbeelden van dat soort uitzonderlijke omstandigheden zijn: zaken die in punt 5 worden beschreven en daarnaast nog wedstrijden die verplicht zonder publiek worden gehouden, wangedrag of wanprestatie, niet naleven van het huishoudelijk reglement, gebruik van doping of verdovende middelen en financieel onvermogen van de VZW.
 10. Het bestuur kan bij meerderheid van stemmen op elk moment het toetredend lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen.
 11. Het bestuur heeft het recht om op elk moment een individu of groep tijdelijk of definitief de toegang tot de accommodaties te ontzeggen.
 12. Het gebruik van kleedkamers wordt geregeld in een apart document dat uithangt aan de valven van de spelersgang.