Visie & Missie

KFC Herselt, zoveel meer dan voetbal!

De voetbalclub KFC Herselt wil zich een passende plaats toe eigenen in het Belgische voetbal. De club streeft naar een degelijke uitbouw van haar organisatie en naar een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet. De club wil financieel gezond zijn en een goede jeugdwerking uitbouwen. Binnen de opleiding staan kernwoorden als kwaliteit, sociaal-maatschappelijk verantwoord en gedrevenheid hoog in het vaandel. Via een kwaliteitsvol jeugdbeleid wenst de club haar beloften en eerste ploeg te bevolken met zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers. Op die manier kunnen toeschouwers zich identificeren met de club. Aan de hand van een enthousiaste (en gekwalificeerde) trainersstaf krijgen alle jeugdspelers optimale speel- en ontplooiings-

kansen. De club verbindt zich er toe na te streven om elke jeugdspeler op seizoensbasis minimaal 50% speelgelegenheid te bieden. Daarnaast willen de club de spelers ook begeleiden en stimuleren om zich op sociaal vlak te ontplooien. Dit opleidingsplan dient als leidraad om de samenwerking onderling in goede banen te leiden en vervolgens om spelers op fysisch, tactisch, technisch maar ook sociaal vlak, te stimuleren zich zoveel mogelijk te ontplooien. Bij KFC Herselt staan de spelers centraal en is iedere jeugdspeler waardevol voor de ploeg. Ontwikkeling van de spelers en ploegen zijn belangrijk maar niet gedreven door competitiedrang, iedereen verdient aandacht voor zijn/haar ontwikkeling op een juist niveau en de "funfactor" is belangrijk.  Onze leuze is dan ook niet toevallig "zoveel meer dan voetbal".

 

Missie

Ingegeven door de overtuiging dat de jeugdopleiding een onmiskenbare pijler is in de structuur van een voetbalclub, wil de club een jeugdafdeling uitbouwen en in stand houden, zodanig dat de jeugdafdeling de club een herkenbaar imago bezorgt van voetbalclub waarvan het jeugdvoetbal een essentieel onderdeel uitmaakt. De hoofddoelstelling is jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden dat hun aanwezige talenten optimaal ontwikkeld en benut worden, waardoor een continue doorstroming naar de senioren en bij voorkeur 1e ploeg mogelijk wordt. Streefdoel is een grote groep eigen opgeleide jeugdspelers inpassen in de senioren. Daarbij worden enerzijds jeugdspelers ‘voetbalspecifiek’ opgeleid maar zal hen anderzijds ook attitudes worden aangeleerd die zij op maatschappelijk vlak goed kunnen gebruiken. Ook zal hen een goede mix voorgehouden worden tussen studie en voetbal. Allerhande nevenactiviteiten voor de spelers en hun ouders moet ervoor zorgen dat de club wordt beschouwd als familiale club binnen de gemeente en regio.

 

Doelstellingen

De club gaat uit van de volgende doelstellingen:

  1. We willen élke speler, ongeacht zijn talenten, elke week laten trainen en voetballen op een niveau dat bij hem of haar past! Het streven is om elke speler op seizoensbasis minimaal 50% speelgelegenheid te bieden. Uiteraard op voorwaarde dat spelers blessurevrij zijn en zich houden aan overeengekomen afspraken, zoals deze voorafgaande aan het seizoen aan de spelers zijn overhandigd.
  2. We willen de jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen, zodat iedereen daar voordeel van heeft, iedere speler, maar ook iedere supporter. 
  3. Educatief willen we een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over waarden en normen, respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne. Er is aandacht voor de sociale vorming, (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies).
  4. En last but not least, we willen ook de beter getalenteerde spelers bij onze club houden. We willen de meer getalenteerde samen laten trainen zodat ze dan meer met en van elkaar leren en hun talenten zo goed mogelijk ontplooien.

De club wil bovenstaande doelen verwezenlijken in een boven alles “kindvriendelijke omgeving” waarin iedere medewerker en speler oog dient te behouden voor plezier en kameraadschap in alle lagen van de club. Een niet onbelangrijk aspect hierbij is dat we op deze manier onze jeugdspelers ook trachten op te leiden tot een “goed” supporter van het eerste elftal en van de club en daarnaast te stimuleren tot ‘vrijwilliger’ binnen de club. Bij dit alles zullen goede contacten onderhouden worden met de ouders, maar ook met – mogelijke - sponsors, supporters, vrijwilligers en met de Gemeente Herselt.