Gebruik Kleedkamers

U bent welkom om gebruik te maken van onze accommodatie. We doen ons best om die in goede staat aan u aan te bieden, mochten er zaken zijn die we over het hoofd hebben gezien (of ons zijn ontgaan), gelieve ons daar dan attent op te maken. Indien u (extra) water wenst kan u dit op elk moment aan de toog bijhalen. Mocht er zich iemand kwetsen, de EHBO doos en de diepvries met ijs bevinden zich op het secretariaat en kan indien daar niemand aanwezig is ook aan de toog worden gevraagd. We vragen even uw aandacht voor volgende bindende afspraken. We rekenen erop dat u als begeleider(s) van een ploeg iedereen van het team hierop attent maakt. Door gebruik te maken van onze accommodatie verklaart u zich akkoord met onderstaande richtlijnen.

  1. Het gebruik van muziekinstallaties in de kleedkamer is toegelaten met een maximum aan 90 decibel. Dat is een niveau waarop blijvende gehoorschade geleden wordt en dat kan niet de bedoeling zijn. Bij overschrijding van dit schadelijke geluidsniveau zal een bestuurslid hier de aandacht op vestigen bij de afgevaardigde. Daarna opnieuw overschrijden van de 90 decibel zal gezien worden als een moedwillige overtreding, waarna de scheidsrechter hiervan als neutrale beoordelaar op de hoogte wordt gesteld en een boete volgt van 100 euro. Het gebruik van muziekinstallaties in de kantine kan enkel na voorafgaande toestemming van de kantineverantwoordelijke.
  2. Hoe frustrerend een uitsluiting, vervanging, scheidsrechterlijke beslissing of nederlaag ook is, elke speler of lid van de ploeg die tegen muren, deuren, of welk soort accommodatie dan ook slaat of schopt zal worden beboet met 100 euro. Indien niet duidelijk is wie de handeling heeft uitgevoerd zal de ploeg (club) in zijn geheel beboet worden. Deze boete staat los van de vervolgschade van dat handelen, de herstelkosten zullen uiteraard additioneel bij het boetebedrag worden opgeteld.
  3. We gaan er van uit dat iedereen het verschil kent tussen een deur en een whiteboard. Wie ervoor kiest om op een deur of ander daarvoor niet bedoelde ondergrond te schrijven of zijn tactische bespreking op een deur te houden (met permanente of tijdelijke stiften), mag dit wat ons betreft doen, de prijs die we hanteren hieromtrent is 100 euro per deurvlak waar u op wenst te schrijven. Een Whiteboard gebruiken met uitwisbare stiften (ook op vraag beschikbaar) is gratis.
  4. Indien u dit wenst wordt uw kleedkamer nadat u ze verlaat op uw uitdrukkelijke vraag gesloten. Let op: tijdens jeugdwedstrijden kunnen kleedkamers dubbel worden gebruikt. U kan, indien gewenst, op elk moment waardevolle zaken ter bewaring geven aan mensen achter de toog. We kunnen als club op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of verlies.
  5. De toegang tot de kleedkamers en terreinen wordt ontzegd aan personen die onder invloed van alcohol of drugs (lijken te) zijn, zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedelijk gedragen.
  6. Het is in geen enkele binnenruimte van de club toegelaten te roken. Er bevinden zich rookruimtes onder het afdak buiten.
  7. Elke vorm van schade, accidenteel of vrijwillig, die wordt toegebracht aan de accommodatie zal worden verhaald op de verantwoordelijke. Elke vorm van (voorafgaande) schade dient meteen worden gemeld aan de toogverantwoordelijken.
  8. De ploegafgevaardigde waakt erover mee dat enkel wie op het scheidsrechterblad staat of officieel bestuurslid is toegang krijgt tot de neutrale zone (veld en kleedkamers).
  9. De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
  10. Poetsen van de kleedkamer is voor rekening van de thuisclub. We vragen wel dat elke gebruiker afval deponeert in de vuilbak, deuren sluit en lichten dooft bij het verlaten van de kleedkamer.

In het kort: gedraag je zoals je dat zelf van een gast in je eigen huis zou gedragen en dan beleven we hopelijk allemaal een fijn sportief moment.
We behouden ons het recht om, wie zich niet houdt aan deze afspraken de toegang tot onze accommodaties te ontzeggen.